HOTEL OWNERS ASSOCIATION OF MAGNESIA Power by Sunsoft Thessalias ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γλώσσα: 

  Κατηγορίες Ξενοδοχείων
 
 
  Newsletter
 
Γράψτε το e-mail σας για να σας στέλνουμε προσφορές και νέα μας

  

 

 Τα νέα μας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»,     Προσθέθηκε στις: 16/01/2014
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

 

Αρ. Πρωτ.: 03/07-02-2014

 

Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Ενδυνάμωσης της Απασχόλησης των νέων ανέργων στον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλίας μέσα από την προώθηση νέων μορφών προβολής και μάρκετινγκ των ξενοδοχείων με την χρήση ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων (social media)», Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

 
                                                                                           ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ                                                                                         
 

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ανέργους/ες οι οποίοι/ες πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Απαραίτητες πληροφορίες για την Πράξη και τη διαδικασία συμμετοχής:

 

Περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης:

Θεσσαλία

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Συντονιστής Εταίρος: Ένωση Ξενοδόχων Νομού Λάρισας

Ένωση Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας

Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων

«ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε.

TREK CONSULTING Ανώνυμη Εταιρεία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Ομάδες στόχου

1.     Άνεργοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (18 ετών και άνω), κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του έργου (Θεσσαλία), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, άνδρες και γυναίκες.

2.     Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, (18 ετών και άνω), κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του έργου (Θεσσαλία), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, άνδρες και γυναίκες

3.     Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών), 18 ετών και άνω και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος της Αίτησης, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του έργου (Θεσσαλία), άνδρες και γυναίκες.

4.     Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα μέχρι 3.000€ (οικονομικό έτος 2013) (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος της Αίτησης)

Βασικός στόχος

·       η κινητοποίηση και η ενεργοποίηση με την υπογραφή σχετικών συμφωνιών συνεργασίας με την ΑΣ των τοπικών συλλογικών και επαγγελματικών φορέων, ΟΤΑ Α’ βαθμού και της επιχειρηματικής κοινότητας του τομέα του τουρισμού και ειδικότερα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

·       η κινητοποίηση των ωφελουμένων με την ενεργό συμμετοχή τους κατά την υλοποίηση του έργου

·       η στοχευμένη και εξειδικευμένη παροχή προς τους νέους άνεργους της περιοχής υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με:

Ø   την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα του διαδικτυακού marketing και προώθησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,

Ø   την οργάνωση και διοίκηση ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων προώθησης του θεσσαλικού τουριστικού προϊόντος κυρίως σε τρίτες χώρες

·       η θέσπιση συγκεκριμένων και διακριτών κριτηρίων επιλογής και διάγνωσης των αναγκών των ωφελουμένων και της επιχειρηματικής κοινότητας με στόχο την επίτευξη των μέγιστων στοχευόμενων αποτελεσμάτων του έργου

·       η ανάπτυξη ενός διαρκούς μηχανισμού παρακολούθησης των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων με σκοπό την συνεχή ανατροφοδότηση της ΑΣ με δεδομένα / πληροφορίες που θα καταστούν χρήσιμες για το σύνολο των ωφελουμένων αλλά και μετά το πέρας του έργου.

 

Οι ωφελούμενοι στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας θα αποκτήσουν:

 

*        ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ επιμόρφωση σε θέματα προβολής και επιχειρηματικότητας στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο.

*        ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο αντικείμενο «Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα / Νέες Τεχνολογίες και προώθηση, προβολή του τουριστικού – ξενοδοχειακού προϊόντος».

*        ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθ ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και στα πρώτα στάδια λειτουργίας της επιχείρησής σου.

*        ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην Παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.

*        ΔΩΡΕΑΝ το επιχειρηματικό σχέδιο για τη σύσταση Κοινωνικής Επιχείρησης.

*        ΔΩΡΕΑΝ κατάρτιση μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης.

*        Επιχειρηματικές συναντήσεις ωφελουμένων με επιχειρηματίες των κλάδων παρέμβασης.

*        Παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Παράλληλα στο πλαίσιο της Δράσης και υποστηρικτικά προς τους ωφελούμενους θα υλοποιηθεί:

·         Προσέγγιση των επιχειρήσεων με στόχο τη Δικτύωση και Ανάπτυξη Συμφωνιών Συνεργασίας με φορείς της Τοπικής Κοινωνίας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού και τουριστικού τομέα της Θεσσαλίας, θα ενημερώνονται για τους σκοπούς του έργου μέσα και από την ιστοσελίδα της ΑΣ

 

Δράση Κατάρτισης

Η Δράση της Κατάρτισης αφορά την υλοποίηση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας από το Κ.Ε.Κ. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε.

 Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης των είκοσι (20) ατόμων, διάρκειας 88 ωρών (60 ώρες θεωρία και 28 ώρες πρακτική άσκηση)το καθένα (7.040 ανθρωποώρες επιμόρφωσης), σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο.

 

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων, είναι τα ακόλουθα:

Α.            Άνεργοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (18 ετών και άνω), κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του έργου (Θεσσαλία), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, άνδρες και γυναίκες.

1.       Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

2.       Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

3.       Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

4.       Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

5.       Να διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης του έργου.

Β.            Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, (18 ετών και άνω), κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του έργου (Θεσσαλία), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, άνδρες και γυναίκες. 

1.       Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

2.       Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

3.       Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

4.       Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

5.       Να διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης του έργου.

Γ.             Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών), σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις

1.         Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.

2.         Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

3.         Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.

4.         Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

5.         Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

6.         Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το  ΔΟΑΤΑΠ.

7.         Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

8.         Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

9.         Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

10.      Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

1.         Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

2.         Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

3.         Άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Δ.            Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα μέχρι 3.000€ (οικονομικό έτος 2013) (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος της Αίτησης)

Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ θα πρέπει το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες να μην υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

 

Η ΑΣ θα δώσει προτεραιότητα σε μέλη της ομάδας στόχου που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ (Επιπρόσθετα)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.     Κατάσταση Ανέργου

Μακροχρόνια Άνεργος (>12 μηνών)
20

2.     Οικογενειακή κατάσταση

Μονογονεϊκή οικογένεια

Έγγαμος και οι 2 σύζυγοι άνεργοι

Προστατευόμενα μέλη

12
8
5 (για κάθε προστ. μέλος)

3.     Επίπεδο μόρφωσης

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό
Απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ
Απόφοιτος Δ/θμιας – Α/θμιας
15
10
5

4.     Ηλικία

18 – 34 ετών
35 – 44 ετών
45 και άνω
20
15
10

5.     Εμπειρία σε επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου (έτη)

0 – 5 έτη
6 – 10
11 και άνω
20
15
10
 

Τόπος παραλαβής και υποβολής αιτήσεων

Λάρισα

Ξενοδοχείο Metropol

Ρούσβελτ 14 Λάρισα, τηλέφωνο: 2410537161-5, 6946952971

Αρμόδια πρόσωπα: Γιώργος Κριαράς, Τοπούζη Βικτωρία

 
Τρίκαλα (Καλαμπάκα):
  • Ξενοδοχείο Αλεξίου
Τρικάλων 168 Καλαμπάκα, τηλέφωνο: 2432077126

Αρμόδια πρόσωπα: Αλεξίου Σωτήρης, Τοπούζη Βικτωρία

  • Ξενοδοχείο Edelweiss
Βενιζέλου 3, Καλαμπάκα, τηλέφωνο: 243202396, 6946952971
Αρμόδια πρόσωπα: Ντόβας Μιχάλης, Τοπούζη Βικτωρία
 
Βόλος:

Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας

Γρ. Λαμπράκη & Σέκερη 1 Βόλος, τηλέφωνο: 2421020273, 6946952971

Αρμόδια πρόσωπα: Σίσσυ Τοπάλη, Τοπούζη Βικτωρία
 

Η παραλαβή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και από την ιστοσελίδα της Α.Σ. (www.hotels-empowerment.gr) και του Συντονιστή Εταίρου της Α.Σ. (www.hotelslarissa.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά στο e-mail: v.topouzi@trek.gr

 

**Για την έντυπη υποβολή των αιτήσεων ανά Νομό θα υπάρξει και νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 

Από 16/01/2014 έως 24/01/2014

1η Παράταση για τη συλλογή των αιτήσεων έως 14 / 02 / 2014

2η Παράταση για τη συλλογή των αιτήσεων έως 21 / 02 / 2014

 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων και σε διάστημα 5 (πέντε) ημερών τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα ειδικά χαρακτηριστικά θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε προσωπική συνέντευξη διάγνωσης αναγκών και αρχικής υποστήριξης.

 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν συνημμένα και τα ακόλουθα έγγραφα (τα κάτωθι Δικαιολογητικά, θα κατατεθούν από τους εν δυνάμει ωφελούμενους μετά την Πρόσκληση σε διερευνητική συνέντευξη)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ο καιρός
 
weather in VolosΔείτε την πρόγνωση του καιρού για την περιοχή του Βόλου
 
  Χάρτης
 
Δείτε αναλυτικό χάρτη του Βόλου και του Πηλίου.
 
  Τα νέα μας
 
09/11/2015
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
01/07/2015
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
26/06/2015
ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
23/01/2015
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

 

 
Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία  |   Χάρτης Αναζήτησης    |   Είσοδος Ξενοδόχων